Category: ความรู้

โรงเรียนดีมีสุข

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ตัวอย่างสื่อการสอนเรื่อง “ยืดอกพกถุง”

ตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วย “รู้เท่าทัน”

โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor)

1) .โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor) 
หลักการและเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้นกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถคลี่คลายปัญหานักเรียน คือ การพัฒนาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษาหรือ YC (Youth Counselor) ภายใต้การสอนแนะ (Coach) ของครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเป็นเบื้องต้นในปัญหาที่ไม่ซับซ้อน โดยหวังว่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือ YC (Youth Counselor)

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วย กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษา
2. ให้เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน