ความรุนแรงทางเพศ : การศึกษาจากวัยรุ่นในโรงเรียน

ศาสตราจารย์ อานนท์    บุณยะรัตเวช  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   แถลงแก่สื่อมวลชนว่า  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย  ประจำปี 2548  สาขาสังคมวิทยา  แก่ วิทยานิพนธ์  เรื่อง “ความรุนแรงทางเพศ : การศึกษาจากวัยรุ่นในโรงเรียน”  ของ ดร.รำไพ    ศรีนวล    วิทยานิพนธ์ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรุนแรงทางเพศ   ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้หญิงที่ถูกกระทำต่อครอบครัว ต่อสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างมากเพราะต้องได้รับความทรมานจากการบาดเจ็บร่างกาย    อาจต้องติดเชื้อเอดส์    ส่วนผลกระทบระยะยาวที่พบบ่อย คือ ความพิการ ความผิดปกติด้านจิตใจ  กลายเป็นคนซึมเศร้า  และถ้าผู้ถูกกระทำความรุนแรงอยู่ในวัยเรียน  ผลกระทบทางลบย่อมส่งผลถึงการเรียนรู้ขาดสมาธิ  ขาดความกระตือรือร้น  อาจต้องประสบปัญหายุ่งยากจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์งานวิจัยครั้งนี้เพื่อค้นหาความหมายของความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง  จากการศึกษาวัยรุ่นหญิงชายให้ความหมายถึง การล่วงเกินด้วยวาจา  การล่วงเกินทางเพศทั้งที่สัมผัสร่างกายและไม่ได้สัมผัสร่างกาย  การบังคับมีเพศสัมพันธ์  ศึกษาถึงระดับและแบบแผนของการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าวัยรุ่นในโรงเรียนมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนสูงสุดในวัยรุ่นอาชีวศึกษา  ยิ่งกว่านั้นวัยรุ่นหญิงในวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เคยถูกทำความรุนแรงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งถูกข่มขืน  โดยร้อยละ  70% ของผู้ที่ข่มขืนวัยรุ่นหญิงเป็นคู่รักของวัยรุ่นเอง  และคนรู้จัก นอกจากนี้งานวิจัยยังพบอีกว่าอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ลดลงเหลือ   10 – 11 ปี   และพบปัจจัยที่มีอำนาจต่อการเป็นผู้กระทำความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงของวัยรุ่นชายมีทั้ง  4  รูปแบบ  อันได้แก่ การไม่ได้สัมผัสร่างกาย การล่วงเกินสัมพันร่างกาย  การพยายามข่มขืนผู้หญิง   และข่มขืนผู้หญิงจนสำเร็จ คือ เพื่อนของตนเอง  แสดงว่ากลุ่มเพื่อนมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง   ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการให้ความหมายความรุนแรงทางเพศ   ยังรวมถึงการยอมรับของสังคม  กลุ่มเพื่อนไม่ได้แสดงความรังเกียจ  และการยอมรับในมายาคติ (Myths)  ว่าการปฏิเสธเรื่องเพศหมายถึงตกลง  และการแต่งตัวยั่วยวน ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้นอกจากได้ความหมายความรุนแรงทางเพศแล้ว   ยังได้แนวทางเพื่อป้องกัน  และแก้ไขได้อย่างตรงสภาพปัญหา  ต่อวัยรุ่นปัจจุบัน

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี  โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจำปี 2549  ณ ฮอลล์ 9  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี

____________________________________________________________________________________________________

สถานที่ติดต่อ  :  กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำนักโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

189  ถนนสาทรใต้    เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร  10120

โทรศัพท์ 0-2286-0108

โทรสาร 0-2287-3553

โทรศัพท์มือถือ 0-1632-1309

E-mail : Chai2495@hotmail.com , pai2495@yahoo.com

ความรุนแรงทางเพศคืออะไร

นำเสนอประเด็นความรุนแรงทางเพศ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ได้คิดว่าความรุนแรงทางเพศคืออะไร และทำให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างไร การพูดคุยกับเด็กๆ วัยรุ่นเผยให้เห็นทัศนคติต่างๆ
ที่มีต่อการใช้ความรุนแรงทางเพศ และบ่อยครั้งเพียงไรที่พฤติกรรมนี้ถูกตีความว่า เป็นเรื่องปกติซึ่งส่งผลให้เกิดรูปแบบการใช้ความรุนแรง
ที่ไม่เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวาง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการถกเถียง เกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวนี้ วิดีโอนี้จึงถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อย ๆ
เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจหัวข้อนี้ได้ชัดเจนขึ้น

โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor)

1) .โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor) 
หลักการและเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้นกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถคลี่คลายปัญหานักเรียน คือ การพัฒนาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่เพื่อนที่ปรึกษาหรือ YC (Youth Counselor) ภายใต้การสอนแนะ (Coach) ของครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเป็นเบื้องต้นในปัญหาที่ไม่ซับซ้อน โดยหวังว่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือ YC (Youth Counselor)

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วย กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษา
2. ให้เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน